سفارش آنلاین غذا > فست فود جوانان فست فود جوانان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس قرمز شیرین اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (خانواده)
پیتزا مخصوص(خانواده) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(خانواده) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(خانواده) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(خانواده) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(خانواده) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(خانواده) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(خانواده) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص(متوسط) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(متوسط) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(متوسط) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۵۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(متوسط) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص(مینی) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(مینی) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(مینی) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۹۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(مینی) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۱٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا(ویژه)
پیتزا مخصوص(ویژه) کالباس،گوشت چرخ کرده،همبر،فلفل دلمه،قارج،پنیر پیتزا ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(ویژه) کالباس،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ٢۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص جوانان(ویژه) کالباس،گوشت فیله،گوشت مرغ،فلفل دلمه،قارچ،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ (ویژه) گوشت فیله،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و گوشت(ویژه) گوشت فیله،گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۰۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(ویژه) گوشت مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ٢۸۰۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان و قارچ(ویژه) گوشت زبان،قارچ،فلفل دلمه،پنیر پیتزا ۳۶۰۰۰۰ تومان +
ساندویچ
همبر دستی مخصوص ۴۵۰۰۰ تومان +
سوسیس کوکتل ۴۵۰۰۰ تومان +
خوراک بندری تند ۴۵۰۰۰ تومان +
کالباس لیونر ۴۵۰۰۰ تومان +
فلافل ٢۵۰۰۰ تومان +
سوسیس هات داگ ۴۵۰۰۰ تومان +
سوسیس بلغاری ۴۸۰۰۰ تومان +
مرغ ۴۵۰۰۰ تومان +
زبان ۸۰۰۰۰ تومان +
مغز ۸۰۰۰۰ تومان +
گوشت ۱۰۰۰۰۰ تومان +
مغز و زبان ۸۰۰۰۰ تومان +
گوشت و مغز ۹۰۰۰۰ تومان +
گوشت و زبان ۹۰۰۰۰ تومان +
همبر و گوشت ۸۰۰۰۰ تومان +
مغز و مرغ ٧۰۰۰۰ تومان +
همبر و مرغ ۴۵۰۰۰ تومان +
همبر و زبان ٧۰۰۰۰ تومان +
همبر قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
کوکتل قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
بندری قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
هات داگ قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
بلغاری قارچ و پنیر ۶۸۰۰۰ تومان +
مرغ قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
همبر مغز قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
زبان قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
گوشت قارچ و پنیر ۱٢۰۰۰۰ تومان +
همبر مرغ قارچ و پنیر ۶۵۰۰۰ تومان +
همبر زبان قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
همبر گوشت قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
مغز گوشت قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
مغز مرغ قارچ و پنیر ۹۰۰۰۰ تومان +
فلافل قارچ و پنیر ۴۵۰۰۰ تومان +
مغز و زبان با قارچ و پنیر ۱۰۰۰۰۰ تومان +
همبر و مغز ٧۰۰۰۰ تومان +
کالباس ژامبون گوشت ۴۵۰۰۰ تومان +
گوشت زبان قارچ و پنیر ۱۱۰۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(زرد) ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(مشکی) ۱٢۰۰۰ تومان +
نوشابه کوچک(زرد) ۱٢۰۰۰ تومان +
دلستر شیشه ای ۱۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم دلستر در توضیحات سفارش ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(مشکی) ٢۵۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ٢۵۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان میدان کارگر به سمت پست و تلگراف مغازه سوم سمت راست
زمان سرویس دهی 9 - 15 و 17:30 - 22
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم
صالحی واقعا دزدی شاخ و دم نداره از اونجایی که قبلا ساندویچ گوشتشونو با غذارسان سفارش داده بودم و راضی بودم دوستامو حضوری بردم، موقع حساب هر ساندویچیو هفتاد حساب کردن همونجا گفتم که قبلا شصت تومن بوده صندوقدار گفتن نههه گرون شده و الااان بعد یک ماه که دوباره دارم منوی اینجارو نگاه میکنم میبینم که قیمتش همون شصت تومنه حتی بعد یک مااه😐 اون شد آخریین خرید من از شما 1402/01/31
سالاری ساندویچ گوشتش خوشمزس😁 1401/10/26
فاطیما دولت افتضاح امروز اولین و آخرین بارم بود ک از اینجا غذا سفارش دادم ی پیتزا مخصوص گرفتم وقتی آوردن با زغال هیچ فرقی نداشت بس ک سوخته بود ی تیکه ازش خوردم کل دهنم بو زغال گرفت 😒واقعا کارشون افتضاح تر از افتضاحه 1401/04/20
محمد کیفیت غذا مطلوب ارسال به موقع برخورد خوب پیک عزیز 1401/03/29
توحیدزاده من اوایل خیلی هم حضوری هم باپیک ازاینجا ساندویچ میگرفتم عالی بودن ولی الان کیفیت صفر،سر ساندویج زبون بیمارستانی شدم،لطفا رعایت کنید اگ موندس بگین نداریم. 1400/10/06
سیداحسان دلبری سلام من یک عدد همبر با یک عدد هات داگ باقارچ و پنیرسفارش دادم اول اینکه گفتم سس قرمزدستی بزارن که لطف کردن فرستادن ولی چرا همراه دوتا ساندویچ هیچ سس دیگری نفرستادن اگرمشکل برای پول سس هست چرا نمیگن که پول اضاف بدیم بعدشم به نظرتون برای هرساندویچ نباید یک سس یک نفره حداقل گذاشت دوما ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر بسیار افتضاح بود به طوری که از سوسیس نامرغوب استفاده شده بود و کاملا خام بود و حتی خلاقیت به کارنبرده بودن که سوسیس را شکاف شکاف کنن و در روغن کاملا سرخ کنن تا حداقل یه خورده خوشمزه بشه به جای اینکار سوسیس را چهارتیکه کرده بودن و خام خام داخل ساندویچ گذاشته بودن کاش به جای این ضعف ها به مشتری احترام بزارن تا باعث نشه این اولین و اخرین سفارشی باش که از ساندویچ جوانان سفارش میدم و به کسی هم دیگه پیشنهاد نمیدم این ساندیچی را کاش پیامم را غذارسان بدون سانسور بزارن باتشکر ازغذارسان 1400/08/28
سجاد توفیقی 1400/07/25
حسن رحیمی 1400/06/15
معصومه زاهدی پور سلام من غذا گ سفارش دادم ازم پول اضافه گرفتن 1400/06/11
احسان زیدآبادی سلام منم دقیقا هم نظر دوستمون هستم پیتزا 20 تومنی درسته ارزونه ولی اصلا به کیفیتش نمی ارزه پول بیشتر بگیرید کیفیت رو بیشتر کنید 1400/06/04
09158226851 سلام خیلی ببخشید نمیدونم اتفاقی اینطور شده یا نه. ولی من امروز برای اولین بار ازتون پیتزا گرفتم متاسفانه اصلا خورده نشد خمیرش کاملا نپخته بود و طعم ناجوری داشت😑 1400/05/23
صالحی 1400/04/19
محسن نادری 1400/03/26
رضا عطاران بسیارعالی و با کیفیت 1400/03/26
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق