سفارش آنلاین غذا > پیتزا پازل پیتزا پازل درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه حداقل سفارش : 15000 تومان  - زمان ارسال 20 تا 45 دقیقه
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
اضافه
سس سفید اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز معمولی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس قرمز تند اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس فرانسوی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
سس چیلی اضافه ٢۰۰۰ تومان +
پیتزا (بزرگ)
پیتزا مخصوص پازل(بزرگ) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ٢۰۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(بزرگ) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ٢۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(بزرگ) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ٢۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(بزرگ) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(بزرگ) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۱٧۶۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(بزرگ) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(بزرگ) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ٢۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(بزرگ) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ٢۶۱۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(بزرگ) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ٢۵۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (متوسط)
پیتزا مخصوص پازل(متوسط) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۵۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(متوسط) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(متوسط) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(متوسط) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(متوسط) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(متوسط) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(متوسط) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۵۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(متوسط) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۸۹۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(متوسط) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ۱۸۴۰۰۰ تومان +
پیتزا (مینی)
پیتزا مخصوص پازل(مینی) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،پنیر پیتزا ۱۰۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص سرآشپز(مینی) ژامبون،قارچ،گوشت چرخ کرده،رست بیف،پنیر پیتزا ۱٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ(مینی) گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۱٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سزار(مینی) گوشت رست بیف،گوشت مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط(مینی) کوکتل،ژامبون،قارچ،پنیر پیتزا ۹۴۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی(مینی) ژامبون تند،قارچ،پنیر پیتزا ۹٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ(مینی) فیله مرغ،قارچ،پنیر پیتزا ۱۰۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ مخصوص(مینی) فیله مرغ،گوشت چرخی،قارچ،پنیر پیتزا ۱۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف(مینی) گوشت رست بیف،قارچ،پنیر ۱٢۹۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی سرخ شده ۴۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با قارچ و پنیر ۶۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ژامبون سیب زمینی،ژامبون،کوکتل،پنیر،قارچ ۱۱۴۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ مرغ سیب زمینی،مرغ،پنیر،قارچ ۱۳۹۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ گوشت سیب زمینی،گوشت،پنیر،قارچ ۱۵٢۰۰۰ تومان +
سالاد نودل ۳۹۰۰۰ تومان +
سیب زمینی تنوری ۴۵۰۰۰ تومان +
بشقاب داغ ویژه ژامبون،رست بیف،مرغ،پنیر،قارچ ۱۹٢۰۰۰ تومان +
پیشنهاد ویژه
پیتزا غول ویژه(دو نفره) ژامبون،مرغ،رست بیف،گوشت چرخی،کوکتل،پنیر،قارچ ۳۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سرآشپز ویژه(دو نفره) ژامبون،گوشت فیله،گوشت چرخی،پنیر،قارچ ۳٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط ویژه(دو نفره) ژامبون،کوکتل،پنیر،قارچ ٢۱۱۰۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی ویژه(دو نفره) ژامبون تند،پنیر،قارچ ٢٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و قارچ ویژه(دو نفره) گوشت،قارچ،پنیر ۳۶۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص ویژه پازل(دو نفره) ژامبون،گوشت چرخی،قارچ و پنیر اضافه ٢۵۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ مخصوص پازل مرغ،گوشت چرخ کرده،قارچ و پنیر ۹٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ مخلوط پازل ژامبون،هات داگ،سس مخصوص،قارچ و پنیر ۹۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ زاپاتا هات داگ،برگر،رست بیف،مرغ،قارچ و پنیر ٢۱۹۰۰۰ تومان +
مکدونالد نان گرد دو عدد برگر،دو برگ ژامبون گوشت،قارچ و پنیر ٢۰۳۰۰۰ تومان +
مک دونالد نان فرانسه ٢۱۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری ۵۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ ۴۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد کالباس 60%،چیپس،سس مخصوص ۵۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد ویژه ژامبون 70%،قارچ،چیپس،سس مخصوص ٧٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ سرد رویال ژامبون،قارچ،چیپس،پنیر گودا ۹٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ پیتزا ژامبون،گوشت چرخی،قارچ،پنیر ۹٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر ۶۹۰۰۰ تومان +
چیز برگر نان باگت ۱٢۱۰۰۰ تومان +
چیز برگر نان گرد ۱٢۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر ۱۳۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر ۹٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر ٧۳۰۰۰ تومان +
چیز برگر ویژه رست بیف،مرغ،برگر،ژامبون،قارچ و پنیر ۱۸۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون تنوری ۹۴۰۰۰ تومان +
همبر بندری ۸۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ ویژه پازل ٢۱٧۰۰۰ تومان +
کوکتل ۴۹۰۰۰ تومان +
کوکتل با قارچ و پنیر ۶۹۰۰۰ تومان +
چیکن برگر ۱۰۳۰۰۰ تومان +
بندری پرسی ۱۰۴۰۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف ۱۱۹۰۰۰ تومان +
فلافل ۳۳۰۰۰ تومان +
فلافل با قارچ و پنیر ۵۳۰۰۰ تومان +
فلافل ویژه فلافل،ژامبون،قارچ،پنیر،سس مخصوص ۶۴۰۰۰ تومان +
همبر دستی ٧٢۰۰۰ تومان +
ساندویچ مرغ ٧٢۰۰۰ تومان +
همبرگر با قارچ و پنیر ۹٢۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه بطری(مشکی) ۱۱۰۰۰ تومان +
نوشابه بطری(زرد) ۱۱۰۰۰ تومان +
دوغ کوچک ۱۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(مشکی) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی (زرد) ۱۹۰۰۰ تومان +
دلستر قوطی ٢٢۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده (مشکی) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(زرد) ۳۰۰۰۰ تومان +
دوغ خانواده ۳۵۰۰۰ تومان +
دلستر خانواده تعیین اولویت طعم های دلستر در توضیحات سفارش ٢۸۰۰۰ تومان +
نوشابه خانواده(سفید) ۳۰۰۰۰ تومان +
نوشابه قوطی(سفید) ۱۹۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان درب جنوبی شهربازی - نبش پگاه
زمان سرویس دهی 12:30 الی 15:30 و 18 الی 23
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال 19000 تومان
محدوده سرویس دهی هزینه ارسال برای داخل شهر سبزوار بین 19000 الی 22000 تومان - برای سایر نقاط ازجمله شهرک توحید،بیمارستان واسعی،بوتان گاز، سربداران،صالح آباد و ... هزینه اضافه توسط پیک دریافت میگردد،ارسال برای خوابگاه های علوم پزشکی نداریم.
رضا خسروی پیتزا گوشت وقارچ خوب بود،ولی نسبت به قبل از حجم گوشت به نظر کم شده بود 1402/07/09
مریم پورسعادت پیتزا مخصوص گرفتم‌خوب بود نسبت به قیمتش👌🏻 1401/08/27
الهه کاویان بنظر من هم قیمتاشون خوبه هم کیفیت غذاهاشون امیدوارم خوب بمونه 1401/08/02
زرقانی ممنون که پنج تومن پول سس گرفتین و سس نذاشتین🙏 1401/05/12
S ساندویچ سرد گرفتیم، کیفیتش متوسط روبه پایین بود. نونش که مونده بود و کیفیت ساندویچ هم واقعا معمولی بود. 1401/05/10
آرش كروجي برای اولین بار پیتزا مخصوص پازل سفارش دادم.اصلا خوب نبود متاسفانه 1401/02/06
معصومه زاهدی پور پیتزا مخصوص عالی بود همبر هم همینطور 1400/12/25
ر.مصلح یه پیتزا دونفره و یه ساندویچ پیتزا گرفتیم پیتزا که کلا سوخته بود. بعدشم مسموم شدیم😐 1400/12/12
ftm پیتزاش خیلی خشک بود 1400/11/21
حسن رحیمی 1400/06/15
نرگس پیتزا خانواده سفارش دادیم ولی اندازه دو نفره بود. حجم مواد به شدت کم بود. ولی حسابی برشته بود 1400/06/01
فرنوش خسروی خواه پیتزا مخلوط افتضاح بود 1400/05/27
ریحانه احمدزاده خیییلی دیر میارین از 45دقه هم گذشت 1400/05/22
آروین کیفیت پیتزا پایین بود مخصوصا نوع پنیرش همبرگر هم بوی گوشتش افتضاح بود 1400/05/21
علیرضا پیتزای مخصوص سرآشپزش عالی بود بلعکس خلیج 1400/02/26
جلالی کیا بخاطر پیتزاتون مشتری دایمتون بودم ولی ساندویچ فلافل با قارچ و پنیرتون به شدت بد و مونده بود.. فلافل اونقد موادش مونده بود که دچار مسمومیت شدم و دیگه ازتون خرید نمیکنم... متاسفم که با سلامتی مردم توی این شرایط بد کرونایی اینقد راحت بازی میکنید 1400/02/09
S ساندویچ هات داگ خوب بود فقط قارچ وپنیرش مزه سوختگی میداد اماپیتزا گوشت وقارچ واقعاکیفیت قبلو نداشت وبه شدت سوخته وخشک بود. 1400/02/07
فهیمی بدترین ساتدویچ پیتزایی که خوردم 1400/01/13
سرائی پیتزا گوشت و قارچ گرفتم اصلا خوب نبود و روش پر کنجد بود ک من دوست نداشتم اصلا خمیرش خوب نبود اصلا راضی نبودم 1399/12/12
ماندانا کرمانیان پیتزاش عالیه و قیمت مناسب 😍 1399/12/05
S پیتزاگوشت وقارچ عالی👌 1399/09/26
علیرضا لعل یکی از افتضاح تربن ساندویچ های هات داگی که سفارش دادم و برام اوردن !حدوده دو سومش سهمه سطل زباله شد 1399/02/28
رحیمی کیفیت عالی ،حتما چیزدیگری رو امتحان کنيد 1398/11/15
جلالی کیا 1398/11/09
علی حسن آبادی پیتزاهاش نه ولی سادویچاش مخصوصا هات داگ قارچو پنیر یا همبر قارچو پنیرش عالیه👌🏻 1398/05/30
مسعود خشاوه ازین بدتر ندیده بودم... سیب زمینی پنیریو توی فویل پیچیده بودن همش چسبیده بود ب فویل... حیف پول 1398/03/13
محمد امین ایزی بسیار عالی خوش مزه مخصوصا زاپاتاش 1398/03/02
آزاده حسن نژاد پیتزاش افتضاحه. اصلا نمی ارزه سوخته بود و داغون 1398/01/11
مهدی تاج سلام پیتزا مخلوطش بسیار عالیه 1398/01/10
هادی صفوی خواهشان رو پیتزا روغن نریز 😂 1397/10/05
الناز سیب زمینی با قارچ و پنیرش عالی بود... 1397/09/19
صارم 3تا پيتزاشو تست كرديم متاسفانه اصلا رضايت بخش نبوده و خوب نيست ولي دوستان از ساندويچش راضي بودن... 1397/03/27
مهدی بابایی بهترین ساندویچ های شهر با کیفیت بالا وپولی که میگیره حلاله چون پر ملاته 1397/03/15
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
            
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا غذارسان از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.
طراحی و تولید نرم افزار ، وب سایت و اپلیکیشن ها توسط شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق